%storename% belongs to the store %groupname%

#euros# €
=
#points# point
#rewardpoints# Points
=
#rewarddescription#
 
#rewardpoints# Points
=
#rewarddescription#

from #folderdatefrom# to #folderdateto#

#foldername#